Čistírny odpadních vod

Nabízíme moderní koncepci mechanicko-biologických čistíren odpadních vod ve velikosti již od 300 připojených obyvatel s kvalitními a dlouhodobým provozem osvědčenými technologickými prvky určené pro menší a střední aglomerace.

 

Technologie

Technologie čistícího procesu je postavena na nízkozatěžované oběhové aktivaci s předřazenou denitrifikací (D-N proces) a s aerobní stabilizací kalu. Tuto koncepci lze použít na oddílné i jednotné kanalizaci, realizována je se vstupní čerpací stanicí nebo s gravitačním průtokem v provedení polozakrytém i zcela uzavřeném. V prvním mechanickém stupni jsou odstraněny zejména větší nerozpuštěné nečistoty a ve druhém biologickém stupni se odstraňuje rozpuštěné znečištění zastoupené organickými látkami a sloučeninami dusíku a fosforu.

 

Popis jednotlivých částí ČOV

Vstupní čerpací stanice je vystrojena ponornými kalovými čerpadly s vysokou průchodností a regulací otáček.

Hrubé mechanické předčištění se skládá ze zachycení hrubých nečistot na stíraném sítu a lapače písku.

Biologický stupeň je reprezentován nízkozatěžovanou aktivací s jemnobublinnou aerací a předřazeným trvale míchaným denitrifikátorem. Jedná se kombinaci dvou aktivačních nádrží s odlišným provozem. V denitrifikační nádrži se za bezkyslíkatých podmínek pomocí anaerobních bakterií redukují dusičnany na elementární dusík, který odchází volně do atmosféry.

V následující nitrifikační nádrži dochází za přítomnosti aerobních bakterií a přístupu rozpuštěného kyslíku k oxidaci organického znečištění a redukovaných dusíkatých sloučenin na dusičnany. Aktivační směs se pak interní recirkulací vracena zpět do denitrifikátoru. D-N proces spolehlivě dosahuje potřebné kvality odtoku, je vysoce stabilní a dá se regulovat.

K separaci kalu od vyčištěné vody jsou použity nejčastěji vertikální dosazovací nádrže, tam kde to podmínky nedovolují, nebo u větších ČOV jsou navrhovány horizontální dosazovací nádrže se stíráním dna a hladiny.

Pro terciální čištění je čistírna vždy připravena, pro odstranění zvýšeného množství fosforu se používá dávkování železitého nebo hlinitého koagulantu.

Měření průtoku vody je vybaveno ukazatelem okamžitého stavu i registrací proteklého množství.

Přebytečný, aerobně stabilizovaný kal je zahušťován, uskladňován a nakonec mechanicky odvodňován na odvodňovacích kontejnerech. Řešení umožňuje i jeho odvoz ke konečnému zpracování mimo čistírnu v tekutém stavu, popřípadě lze čistírnu vybavit jímkou pro návoz septiků nebo dešťovou zdrží.

ČOV je vybavena automatizovaným řídícím systémem, tak aby vyžadovala pouze minimální obsluhu. Součástí řídícího systému je mimo jiné automatická regulace koncentrace rozpuštěného kyslíku, odtahu přebytečného kalu, plovoucích nečistot, atd. V případě vzniku poruchy je možné zajistit automatické ohlášení poruchy pracovníkovi obsluhy pomocí hlášení ve formě SMS (prostřednictvím sítě GSM).

 

Prezentovány jsou dvě řady čistíren s různým uspořádáním technologie:

 

1. Obdélníková nebo kruhová verze AQUA 2003
(750-7000 EO)

2. Obdélníková verze AQUA 2004
(300-750 EO)

 

 

Výhody čistíren odpadních vod s nízkozatěžovanou oběhovou aktivací:

 • velká efektivnost čištění a technickou nenáročnost
 • dokonalá homogenizace směsi aktivovaného kalu s odpadní vodou zaručující přístup kyslíku k jednotlivým vločkám aktivovaného kalu
 • účinné provzdušňování jemnobublinnými elementy

Oběhová aktivace, zejména v kruhovém uspořádání, znamená velkou úsporu jak investičních nákladů – menší zastavěná plocha, nižší stavební a technologické náklady(1 linka), tak provozních nákladů – nižší spotřeba energie, nenáročná obsluha. Celková finanční úspora ČOV s oběhovou aktivací na rozdíl od jinak koncipované ČOV může činit třeba až 25 %. Další výhoda spočívá v dokonalé homogenizaci vloček aktivního kalu s čištěnou vodou, což je základním předpokladem dobrého čistícího účinku ČOV. Obsah kyslíku v aktivační nádrži se řídí kyslíkovou sondou a udržuje se na hodnotě 2 mg/l. Provzdušňování a míchání směsi je zajištěno odděleně, tzn. že dmychadlo provzdušňování neběží trvale, ale podle spínání čidla kyslíkové sondy. Tím se ušetří značné náklady na elektrickou energii. Oběhová aktivace se rovněž lépe vyrovnává z rozkolísaností přítoku odpadních vod na ČOV a postupním zatěžováním ČOV od připojených obyvatel. Kruhový, popř. oválný tvar aktivační nádrže nemá takové výkonnostní nároky na strojně-technologické vybavení, takže další úsporou jsou nižší náklady na strojní vybavení ČOV.

 

Další přednosti ČOV firmy AQUA-STYL spol. s r. o.

 • nízké náklady na realizaci budovaného díla
 • krátká doba výstavby
 • minimální zábor pozemků
 • splnění parametrů stanovených ve vodoprávním řízení (BSK pod 15 mg/l, v případě třetího stupně čistění pod 10 mg/l, CHSK do 40 mg/l, NL – sušina pod 15 mg/l)
 • vysoká provozní spolehlivost a schopnost pracovat při minimálním i maximálním zatížení systému bez ohledu na roční období a výkyvy teplot
 • nízké provozní náklady
 • nižší spotřeba elektrické energie
 • splnění norem EU na použitá zařízení ( hluk, emise)
 • vlastní provoz je s minimálním dozorem, provoz je zabezpečen dálkovým přenosem na dispečink
 • hygienizace a likvidace kalu
 • záruka 36 měsícůZavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz