Zařízení pro kalové koncovky

Každá biologická čistírna produkuje určité množství kalu v závislosti na její velikosti, zatížení a zvolené technologii. Kaly se zpracovávají v kalové koncovce, která je nedílnou a důležitou součástí každé technologické linky čištění odpadních vod.

 

Kalové hospodářství by mělo být zaměřeno na:

-          omezení negativního vlivu kalového hospodářství na hlavní linku čištění,

-          zaručení dobrého provozu celého systému,

-          minimalizace provozních nákladů při současném zajištění dobré funkce

-          kalového hospodářství, respektování požadavků na ochranu životního prostředí.

 

Obecně lze čistírenské kaly rozdělit dle charakteru a způsobu vzniku na kaly

primární (z usazovací nádrže), biologické (z aktivace) a chemické z chem. srážení fosforu).

Základním ukazatelem kvality kalu je obsah sušiny (%). Obsah sušiny v čistírenských kalech je přibližně 1,5-2 % (zbytek tvoří voda), po zahuštění sedimentací lze dosáhnout obsahu sušiny kolem 4-5 % (stále tekutá konzistence). Strojním odvodněním nebo flotací lze dosáhnout obsahu sušiny obvykle od 20 do 50 %, což už je konzistence podobná zemině.

 

Firma AQUA-STYL spol. s r. o. u svých ČOV používá pro zpracování kalů proces flotace, zahušťování a aerobní stabilizaci kalu a posléze i jeho odvodňování. U menších typů ČOV se používá gravitační typ odvodnění pomocí

odvodňovacích kontejnerů, které se v praxi dobře osvědčily. Pro větší ČOV je možné, podle požadavků zákazníka, využít strojního odvodnění kalu pomocí dekantační odstředivky, sítopásového lisu apod.

 

Odvodněný a stabilizovaný kal z ČOV je možno použít v zemědělství, stavitelství, popřípadě se likviduje na skládkách nebo ve spalovnách. Menší čistírny zpravidla využívají odvozu tekutého kalu na větší ČOV.

 

 

 

 

 

 


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz