Kondenzátní čerpadla a chladící okruhy

AKCEHODNOTAROKPROVEDENÉ PRÁCE
United Energy Invest, a.s._Výměna věžových čerpadel v EOP43 941 120,- Kč2019Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu
realizovala pro společnost United Energy Invest, a.s. akci
"Výměna věžových čerpadel v EOP". Předmětem díla byla instalace 2 nových
věžových čerpadel KSB typ Sewatec K 700-902 G1 V pro zajištění cirkulace
vody do chladící věže včetně elektromotorů ABB typ NMI 450L10A VAFS, 780kW
s otáčkovou / výkonovou regulací pomocí frekvenčního měniče ABB
typ ACS580MV-07-0150A-060. Pro řízení čerpadel byl použit ŘS chladicích věží,
který byl nutno v rámci této akce modernizovat. Předmětem zakázky byly i dodávky
související s předmětem realizace projektu Věžová čerpadla, jako zejména
dodávky potrubí, armatur a izolací, dodávky stavební, dodávky elektro,
dodávky systému řízení a regulace.

více
Elektrárna Mělník_„Optimalizace provozu ČS EMĚ“60 796 496,- Kč2018Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala pro společnost
ČEZ, a.s. akci „Optimalizace provozu ČS EMĚ“. Předmětem díla byla demontáž stávajících
čerpadel č. 3 a 4 pro možnost dalšího využití, dodávka a montáž 2 ks čerpadel Sigma,
typ 1000-KIDV-1030-210-LU-F, Q=2778 l/s, H=21,4 m, Eta=86 % včetně pohonů na uvolněné
místo po čerpadlech č. 3 a 4. Výkon dodaných čerpadel je regulovatelný pomocí
frekvenčních měničů dle hodnoty tlaku před kondenzátory TG. Na výstupu z
kondenzátorů kondenzačně odběrových TG jsou instalovány regulační armatury.
Dále byla součástí díla dodávka a montáž nového potrubí výtlaku čerpadel, nových
zpětných klapek a uzavíracích armatur na výtlaku a na sání čerpadel, včetně uložení
potrubí a armatur. Napojení na stávající zařízení Zadavatele, provedení
souvisejících demontážních a montážních činností v oblasti strojní, stavební,
elektro a MaR pro úspěšné uvedení předmětu do provozu, úspěšné provedení
komplexního vyzkoušení, zkušebního provozu včetně garančních měření a dosažení
požadovaných garantovaných parametrů, Vypracování hydraulického modelu rozvodu
chladící vody, statický a dynamický výpočet hydraulických poměrů v síti pro
požadované provozní režimy a stanovení výkonových parametrů pro nová čerpadla
a regulační armatury.
více
TAKENAKA EUROPE GmbH_MUBEA SBS Rozvody chladící vody 6 582 000,- Kč2018Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost TAKENAKA EUROPE GmbH akci „MUBEA SBS Rozvody chladící vody“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž nového chladícího potrubí GF+ PVC-U
včetně dodávky a montáže armatur, izolací a závěsů (HILTI). Dále dílo
zahrnovalo zkoušky a veškerou dokumentaci potřebnou k řádnému předání díla.
více
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s._Předehřev kotlové vody/chlazení technologické vody vývěv513 066,- Kč2018Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. akci
„Předehřev kotlové vody/chlazení technologické vody“. Předmětem díla
byla oprava rozvodů páry a technologické vody v provozu výroby expandovaného
polystyrenu. Zakázka zahrnovala opravu potrubí s výměnou poškozených částí,
opravu/výměnu opotřebovaných armatur, repasi podávacích čerpadel, výměnu
izolací, izolace. Dále bylo součástí díla zpracování projektu části strojní,
elektro a MaR. Projekt řešil komplexně odběr tepla z okruhu blokové formy a
jeho předání k předehřevu napájecí vody středotlakého kotle.
více
Elektrárna Mělník_„Modifikace systému chlazení kompresorové stanice pro SOP“7 617 908,- Kč2016Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala pro
společnost ČEZ, a.s. akci „Modifikace systému chlazení kompresorové stanice
pro SOP“. Předmětem díla bylo využití surové labské vody pro chlazení kompresorové
stanice SOP (suchý odběr popílku). Projekt řešil vybudování potrubního spojení
dvou nových zvyšovacích čerpadel s objektem kompresorové stanice, kde přiváděné
médium slouží ke chlazení stávajícího strojního vybavení. Kompresorová stanice
byla vybavena dvěma novými deskovými výměníky, které nahradily výměníky stávající.
Nové výměníky jsou schopny pracovat jak se stávajícím médiem (čiřená voda) tak s
mediem novým (surová voda). Dílo dále řešilo dodávku a montáž nového potrubního
vedení v celkové délce cca 280metrů, potrubí je tvořeno z trub HDPE PE100 d250x22 mm
SDR11 (PN16) svařovaných na tupo. Část stávajícího potrubí HDPE d225mm (čiřené vody)
bylo použito pro vedení stávajícího i nového média do kompresorové stanice. Dále
bylo součástí díla provedení elektroinstalace, část MaR a napojení na systém
kontroly a řízení, včetně přenosu technologických dat na SQL.
více
Škoda Mladá Boleslav_"Chladící stanice z24"4 800 000,- Kč2013Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o. akci „Chladící stanice z24". Předmětem
plnění díla byla dodávka, montáž a uvedení do provozu soustavu čerpadel
KSB typ MCPK 250-200-400 GC XMA1600410, Q=600 m3/h, H=61 m, 1538 ot/min
s elektromotorem a FM Siemens, 160 kW. Součástí díla byly také stavební
úpravy, dodávka a montáž části elektro a MaR.
více
Teplárna Strakonice a. s._„Čerpadla oběhové vody kotle“12 238 780,- Kč2011Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala pro
společnost TENZA, a. s. akci „Čerpadla oběhové vody kotle“. Předmětem díla byla
dodávka 4 ks spirálních odstředivých čerpadel KSB typ HPH200-250, Q=288 m3/h, H=13m,
1 450 ot/min. Dále byla součástí díla dodávka a montáž potrubní trasy včetně armatur.
Na sacím potrubí byly dodány a namontovány 4 ks uzavíracích klapek a 4 ks síta DN250/PN100,
na výtlačném potrubí 4 ks uzavíracích klapek a 4 ks zpětných klapek DN250/PN100,
na obtokovém potrubí 4 ks uzavíracích klapek a 2 ks zpětných klapek DN250/PN100,
na potrubí chladící demivody 4 ks uzavíracích ventilů DN15/PN16, na prohřívacím
potrubí 4 ks uzavíracích a regulačních ventilů DN15/PN100 a na vypouštěcím potrubí
6 ks uzavíracích ventilů DN15/PN100. Pro každý kotel je jedno čerpadlo provozní a
druhé je klidové. V případě výpadku obou čerpadel se oběh kotlové vody uskuteční
obtokovým potrubím, ale při sníženém průtoku. Uzavírací klapky sacího, výtlačného
i obtokového potrubí jsou za provozu trvale otevřeny. Uzavírat se budou pouze při
odstávce zařízení. Pro trvalý prohřev obou čerpadel je proveden z výtlačného potrubí
do spirály čerpadla. Ovládací ventily prohřevu jsou trvale otevřeny a uzavírat se
budou pouze při odstávce zařízení. Pro vypouštění vody z odstaveného a vychladlého
zařízení slouží uzavírací ventily. Tyto ventily jsou za provozu trvale uzavřeny.
Pro chlazení čerpadel je přivedena demivoda. Průtok demivody je trvalý a to i u
klidového čerpadla. Ventily se zavírají pouze při odstávce zařízení.
více
Elektrárna Třebovice_ „Rekonstrukce tří čerpadel surové vody v ČSSV“7 994 880,- Kč2011Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala pro
společnost Dalkia Česká republika, a. s. akci „Rekonstrukce tří čerpadel surové
vody v ČSSV“. Předmětem díla byla dodávka a montáž 3 ks čerpadel KSB typ BEV-1486/3,
Q=368,5 t/h, H=45,9m, Eta=74 %, 1485 ot/min s elektromotorem Siemens typ 1LG6280 s
jmenovitým výkonem 75 kW a FM Siemens typ 6SE6430 MICROMASTER 430 s výkonem 75 kW.
Součástí předmětu díla byla také dodávka a instalace 6 ks uzavíracích armatur se
servopohonem DN300/PN10 a 6 ks zpětných armatur DN300/PN16. Čerpadla byla umístěna
v jednotlivých stávajících sacích jímkách po demontovaných čerpadlech surové vody.
Napojení výtlaku každého čerpadla bylo na stávající výtlačná potrubí levé a pravé větvě.
Nová čerpadla byla navržena tak, aby byla provozována v plně automatickém režimu.
Nová čerpadla byla v provedení jako záskoková a přískoková. Nová čerpadla byla
navržena tak, aby byl možný jejich provoz v paralelním zapojení. Dále byla
součástí díla dodávka a montáž části elektro a MaR.
více
JE Dukovany_„Rekonstrukce regeneračního hospodářství H2SO4 na CHÚV“2 798 180,- Kč2011Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala pro
společnost ČEZ, a.s. akci „Rekonstrukce regeneračního hospodářství H2SO4 na CHÚV“.
Předmětem díla byla výměna potrubní trasy, ruční armatury, elektroarmatury, zpětné
klapky, byla provedena modifikace napájení a ovládacích obvodů nových elektroarmatur,
v oblasti SKŘ pak byly provedeny výměny stávajících analyzátorů H2SO4 vč. aplikace
do ŘS SAIA (zpracování signálů z nových analyzátorů) a úprav ovládacích obvodů
automatů modifikovaných klapek, v oblasti elektro při použití nových elektropohonů,
provedení úprav napájecích obvodů (změn jištění a vazeb do řídících automatů)
a položení nových napájecích kabelů (při použití napájení 3x380V) a úprav silových
ovládacích obvodů.
více
Teplárna Olomouc, a.s._„Střikovací čerpadlo č. 1“1 099 000,- Kč2010Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala pro
společnost Dalkia Česká republika, a. s. akci „Střikovací čerpadlo č. 1“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž 1 ks horizontálního článkového čerpadla KSB
typ MULTITEC D50/11-3.1 22.62, Q=18 m3/h, Eta=51,7 %. 2975 ot/min s elektromotorem
Siemens typ 250M, 400 V, 0 -55 kW, IP55. Dále byla součástí díla dodávka a montáž
sacího potrubí DN80/PN16, výtlačného potrubí DN65/PN100 včetně ventilu minimálního
odběru Schroedahl typ TDL085CS DN50/25/PN63. Dále byla součástí díla dodávka a
montáž části elektro a MaR.
více
Elektrárna Mělník_ „Rekonstrukce hydrazínové stanice“2 000 000,- Kč2009Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala pro
společnost SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. akci „Rekonstrukce hydrazínové stanice“.
Předmětem plnění díla byla:
- Instalace 2 ks zásobních nádrží (2 x 2000 l - 1 x amoniak, 1 x hydrazín)
- Instalace stáčecích čerpadel pro plnění zásobních nádrží (sudová čerpadla)
- Instalace přečerpávacího čerpadla a přemístění stávajícího přečerpávacího
čerpadla na čerpání koncentrovaného amoniaku a hydrazinu
- Instalace 2 ks dopravních čerpadel - čerpání roztoku čpavku a hydrazínu z CHÚV III
do odměrky v mezistrojovně VB a čerpání směsného roztoku čpavku a hydrazínu o
koncentraci 0,5% do Energotransu
- Instalace potrubních rozvodů včetně armatur (kulové ventily a el.klapky)
- Instalace 1 ks odměrky směsného roztoku 2000 l
- Přemístění stávající odměrky roztoku amoniaku vč. dávkovacích čerpadel
- Stavba automatické havarijní sprchy v případě úniku chemikálií + signalizace ve
velínu CHÚV III
- Automatizace provozu kromě stáčení chemikálií - vč.vypracování algoritmů automat.provozu
- Vybudování nových základů pro přemístěné zařízení
- Vybudování kanalizace (propojení stávající s odpadní kanalizací ze stávající místností elektrodílny)
- Nová elektroinstalace
- Propojení s ovládáním z velínu CHÚV III
- Měření hladiny, včetně havarijního měření (únik chemikálií), signalizace průniku
chemikálií do pláště nádrží
- Signalizace manipulace ve skladu chemikálií ve velínu CHÚV III
- Úprava kabeláže u přemístěného zařízení
více
Teplárna Plzeň_“Vložený chladící okruh TG2“2 379 000,- Kč2008Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Plzeňská teplárenská a.s. akci „Vložený chladící okruh TG2“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž 1 ks čerpadla KSB typ ETANORM G100-200
na 153 m3/h a 22 m s elektromotorem SIEMENS typ 160M04 na 11 kW a 1 460 ot/min
a 1ks čerpadla KSB typ ETANORM G100-250 na 137 m3/h a 30 m s elektromotorem
SIEMENS typ 132M04 na 7 kW a 1 455 ot/min a 2 ks výměníků tepla ALFA LAVAL typ
M15BFM8 na 1 173 kW a přípojné potrubí. Součástí díla byly také stavební úpravy,
dodávka a montáž části elektro a MaR.
více
Teplárna Mladá Boleslav_“„Rekonstrukce kondenzátní stanice“8 199 000,- Kč2007Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ŠKO-Energo s. r. o. akci „Rekonstrukce kondenzátní stanice“.¨
Předmětem díla byla rekonstrukce kondenzátní stanice, která byla doplněna
o 2 ks čerpadel KSB typ MULTITEC C125/03-10.1 22.62 na 47 l/s, 110 m a 139°C.
Čerpadlo je poháněno elektromotorem SIEMENS typ 1LG4280-4AA60-Z na 75 kW
a 700 – 1 750 ot/min. Elektromotor je napájen z frekvenčního měniče SIEMENS
typ MICRO MASTER na 75 kW, 0 – 400 V a 0 – 60 Hz. Součástí díla byly
také stavební úpravy, dodávka a montáž části elektro a MaR.
více
Teplárna České Budějovice, a. s._“„Rekonstrukce kondenzátní stanice“2 398 000,- Kč2007Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Teplárna České Budějovice a.s. akci „Rekonstrukce kondenzátní
stanice“. Předmětem díla byla rekonstrukce kondenzátní stanice, která byla
osazena 2 ks čerpadel KSB typ MULTITEC A125/4-09.1 22.62 na 116 t/h, 9,4 bar
a 50 °C. 1 čerpadlo je poháněno elektromotorem 55 kW, 400 V, 50 Hz a
1 čerpadlo je poháněno elektromotorem na 55 kW napájeným z frekvenčního
měniče DANFOSS typ VLT8072 na 106 A a 400 V. Součástí díla byly také
stavební úpravy, dodávka a montáž části elektro a MaR.
více
Elektrárna Dukovany_“Rekonstrukce absorpčního chladicího okruhu YORK“3 328 000,- Kč2006Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ČEZ, a.s. akci „Rekonstrukce absorpčního chladicího okruhu YORK“
Předměte díla byla dodávka a montáž chladícího okruhu.
Chladicí okruh byl osazen 3 čerpadly s magnetickou spojkou KSB
1 ks typ TYAMAGNO T-40-200 na 22 m3/h a 9 m
s elektromotorem SIEMENS typ 1LA7 113-4AA60 na 4 kW a 1 440 ot/min
1 ks typ TYAMAGNO V-80-200 na 88 m3/h a 10 m
s elektromotorem SIEMENS typ 1LA7 163-4AA60 na 11 kW a 1 460 ot/min
1 ks typ TYAMAGNO V-80-200 na 88 m3/h a 13 m
s elektromotorem SIEMENS typ 1LA7 163-4AA60 na 11 kW a 1 460 ot/min
Součástí díla byly také výměna regulačních ventilů, stavební úpravy, dodávka
a montáž části elektro a MaR.
více
Kety s. a. „Chladící okruh“465 000,- Kč2005Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Kety s. a. akci „Chladící okruh“. Předmětem díla byly níže uvedené části:
1.) Chladicí okruh technologie
kapacita: 150 m3/h
popis: Čerpací stanice chladicí vody byla osazena 1 čerpadlo STERLING
typ ZLND080-160 na 150 m3/h a 25 m
s elektromotorem SIEMENS typ 1LA7 164-1AA60 na 15 kW a 2 940 ot/min.
Přípojné potrubí DN125 v délce 100 m.
2.) Pomocný chladicí okruh
kapacita: 50 m3/h
popis: Čerpací stanice chladicí vody byla osazena 1 čerpadlo STERLING
typ ZLND050-160 na 50 m3/h a 30 m
s elektromotorem SIEMENS typ 1LA7 131-2AA60 na 7,5 kW a 2 930 ot/min.
Deskový výměník tepla ALFA LAVAL typ M10-BFM na 287 kW
Přípojné potrubí DN100 v délce 100 m.
více
Teplárna Plzeň_“Chladící okruh TG3“2 000 000,- Kč1999Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Plzeňská teplárenská a.s. akci „Chladící okruh TG3“ Předmětem
díla byla dodávka a montáž 3 ks čerpadel Sigma typ 600-BQLV-752-19 na 764 l/s
a 23 m s elektromotory SIEMENS typ ARN500R-8 na 250kW a 743 ot/min. Dále byla
součástí díla dodávka a montáž potrubních tras, armatur, elektro a MaR.
více
Teplárna Otrokovice, a.s._„Čerpací stanice věžové chladicí vody“7 590 000,- Kč2000Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Teplárna Otrokovice, a.s. akci „Čerpací stanice věžové
chladicí vody“. Předmětem díla byla dodávka a montáž 3 ks čerpadel Sigma
typ 500-BQLV-640-19 na 614 l/s a 20 m s elektromotory SIEMENS typ 1 AN5 355Y-8
na 160 kW a 741 ot/min. Dále bylo součástí díla vybudování vnějšího přípojného
potrubí DN800 v délce 45 m k výrobnímu bloku. Součástí díla byly také stavební
úpravy, dodávka a montáž části elektro a MaR.
více
Teplárna Silon Planá nad Lužnicí_„Čerpací stanice věžové chladicí vody“22 650 000,- Kč1999Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Teplárna Silon Planá nad Lužnicí akci „Čerpací stanice věžové
chladicí vody“. Předmětem díla byl dodávka a montáž 3 ks čerpadel KSB
typ AMACAN SNT900-600/3206UAG1 na 903 l/s, 20 m, 320 kW a 980 ot/min.
Dále bylo součástí díla vybudování vnějšího přípojného potrubí DN1 200 v
délce 191 m k výrobnímu bloku a souběžné potrubí DN1 200 v délce 248 m k pěti
buňkám chladicí věže. Součástí díla byly také stavební úpravy, dodávka a
montáž části elektro a MaR.
více

Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz